Skip to content

Адміністративний акт види

Скачать адміністративний акт види txt

Розкрити сутність дефініції «адміністративний акт» та визначити її основні концепти й характерні ознаки. Адміністративний акт. Адміністративний адміністративний, юридичний акт, що приймається органом державного види по якому-небудь конкретному випадку.

У зв'язку з розширенням ринкових засад в економіці зменшується питома вага види актів у загальному обсязі підстав виникнення адміністративний. Виявити основні види адміністративних актів акт здійснити їх класифікацію. Поняття акт види. Адміністративний акт — це прийняте суб'єктом рішення індивідуальної дії, спрямоване на набуття, зміну чи припинення прав та обов'язків особи.

а) нормативні адміністративні акти, тобто акти, які містять норми права, у зв'язку із чим є неперсоніфікованими, розрахованими на багаторазове застосування, та які приймаються суб'єктами публічної адміністрації; б) акти-плани; в) адміністративні розпорядження, тобто акти, які видаються публічною адміністрацією для регулювання внутрішньоорганізаційної діяльності. 2.

Назвіть ознаки адміністративного акта. 3. Назвіть основні види адміністративних актів. 4. Назвіть та розкрийте зміст стадій процедури прийняття адміністративного акта.  Способи оформлення адміністративного акта можуть бути різноманітними. Зокрема, адміністративний акт може діставати вияв у вигляді письмового рішення або документа, вчинення дії (дій), або навіть в усному волевиявленні. Поняття та види. Результативна адміністративна процедура, за загальним правилом, завершується адміністративним актом.

Українське законодавство поняття «адміністративний акт» не використовує. Вітчизняні наукові джерела оперують переважно терміном «акт управління», які поділяються на нормативні й індивідуальні. (adsbygoogle = s-dvorik.ruoogle || []).push({}); Школик А. М., к. ю.н., доцент Львівський національний університет імені Івана Франка У статті висвітлюється поняття індивідуального адміністративного акта та його співвідношення з іншими дотичними категоріями.

Поділ II. Адміністративні акти.: Арт. Загальними адміністративними актами є: I. інструкції й обіжники та 2. обов’язкові постанови. Розділ I. Інструкції й обіжники адміністративних органів.

Арт. Змістом інструкції є загальні пояснення підлеглим урядовим особам та установам -. Адміністративний акт. У зв'язку з розширенням ринкових засад в економіці зменшується питома вага адміністративних актів у загальному обсязі підстав виникнення зобов'язання. Це безпосередньо пов'язано з тим, що акти планово-розпорядчих органів, які були підставами виникнення більшості господарських зобов'язань за участю соціалістичних організація, у сучасних умовах практично не застосовуються у цивільному обороті.

Работа по теме: Лекція 4 - ДІЯЛЬНІСТЬ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ. Глава: Адміністративні акти та їх трактування в праві різних держав.. ВУЗ: НАУ. 2. Виявити основні види адміністративних актів та здійснити їх класифікацію. 3. Розкрити сутність дефініції «адміністративний акт» та визначити її основні концепти й характерні ознаки.

4. Висвітлити процес прийняття адміністративних актів і процес припинення, зупинення, скасування, зміни актів управління. 5. З'ясувати вимоги, що ставляться до правових актів управління, та наслідки невиконання вимог. 1. Відмінність актів управління від інших юридичних актів та управлінських рішень.

rtf, djvu, djvu, fb2